Algemene Voorwaarden

Introductie

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden van Somnox B.V.;

Klantde natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Somnox B.V.: de besloten vennootschap Somnox B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2629 JD) Delft aan Molengraaffsingel 12;

Overeenkomstde overeenkomst tussen Klant en Somnox B.V. die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Somnox B.V. koopt;

Producteen product dat op de Website aangeboden wordt door Somnox B.V.

Privacy Statementde privacyverklaring van Somnox B.V., die te vinden is op de Website;

Websitede website van Somnox B.V., waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Somnox B.V. op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Somnox B.V. kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Somnox B.V. wijst deze uitdrukkelijk van de hand.
  1.  

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Somnox B.V. nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Somnox B.V. is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.
  1.  

Artikel 4 – Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Somnox B.V. garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

Artikel 5 – Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. De betalingstermijn is afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Somnox B.V. niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Somnox B.V. een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Somnox B.V. gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)
  1.  

Artikel 6 – Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7 – Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan Somnox B.V. verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Somnox B.V. en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8 – Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Somnox B.V. verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Somnox B.V.. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal Somnox B.V. het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Somnox B.V. is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Somnox B.V. terugbetaald.
 5. Klachten over het Product kunt u sturen naar [email protected]. Somnox B.V. zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.
  1.  

Artikel 9 – Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Somnox B.V. kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Somnox B.V. het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Somnox B.V. gevergd kan worden, zal Somnox B.V. het Product vervangen.
 2. Indien Somnox B.V. niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Somnox B.V. zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.
  1.  

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Somnox B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Somnox B.V. aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.
  1.  

Artikel 11 – Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Als je nog vragen hebt over onze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op:

Mail: [email protected]

Telefoon: +316 82 42 10 37

Adres: Molengraaffsingel 12, Delft, 2629JD.

Join our free Sleep Course

In the Somnox Sleep Academy you Learn Optimal Sleep to Improve Your Health, Energy and Mind.

Check your inbox to confirm subscription.