Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze Algemene Voorwaarden (Terms Of Use, hierna “ ToU ” genoemd) zijn van toepassing op alle producten en diensten op deze website, https://meetsomnox.com .

Deze website wordt beheerd door Somnox BV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Delft, 2629 JD Molengraaffsingel 12, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 67150179 en BTW-nummer NL856851024B01 (hierna “ Somnox ” genoemd) , “ Wij ” of “ons “).

De termen “ u ” en “ uw ” zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar elke persoon die producten op of via deze website koopt.

Deze website en de inhoud ervan is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk gebruik van deze website of inhoud daarvan anders dan voor persoonlijk en / of niet-commercieel gebruik is verboden.

Voordat u deze website gebruikt, raden wij u aan deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen om volledig op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten met betrekking tot de overeenkomst tussen u en Somnox.

 1. Reikwijdte van en wijzigingen in de ToU

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding ( aanbod ) van Somnox op de website, het gebruik van de website en enige overeenkomst op afstand die via de website tussen Somnox en u wordt gesloten.

Somnox behoudt zich het recht voor deze ToU van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken om redenen zoals: (a) veranderingen in de manier waarop ons bedrijf functioneert; (b) veranderingen in de wettelijke of reglementaire vereisten waaraan wij ons moeten houden; of (c) veranderingen in de manier waarop wij de betaling van u aanvaarden. Op elke bestelling van producten van u is de ToU van toepassing die beschikbaar is op onze website op het moment dat u de bestelling plaatst. Als u het niet eens bent met de gemaakte gewijzigde gebruiksvoorwaarden, kunt u niet langer producten bij Somnox bestellen.

Alle andere en / of aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn niet op ons van toepassing, tenzij een vertegenwoordiger van Somnox hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Geen enkele andere vertegenwoordiger heeft het recht om af te zien van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, deze te wijzigen, af te schrikken of toe te voegen.

 1. De overeenkomst

Het aanbod

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden product / de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van ons aanbod aan u te kunnen maken. We zijn niet gebonden aan zichtbare fouten of andere fouten in ons aanbod.

Elk aanbod bevat dergelijke informatie die u duidelijk maakt wat de toepasselijke rechten en plichten zijn, die een integraal onderdeel vormen van de aanvaarding van het aanbod door u.

De overeenkomst

Elke overeenkomst tussen u en ons is alleen tussen u en ons. Geen derde partij heeft het recht om een ​​of meer van de voorwaarden af ​​te dwingen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of de overeenkomst te beëindigen. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, kunnen we bepaalde controles uitvoeren voordat u de bestelling uitvoert, bijvoorbeeld door uw adres te controleren en na te gaan of u aan uw wettelijke betalingsverplichtingen kunt voldoen. Door een bestelling te plaatsen, gaat u hiermee akkoord.

 1. Prijs en betaling

De aangeboden prijs van het product is geldig zoals weergegeven op de website, behalve in gevallen van kennelijke fouten. De prijs van een product kan van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op enige bestelling die we hebben geaccepteerd.

De prijs van een product zoals vermeld in een aanbieding is inclusief btw.

Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden per of der in rekening gebracht (en aangegeven) . Het exacte bedrag van deze kosten is afhankelijk van het land waarnaar uw bestelling wordt verzonden.

 

We behouden ons het recht voor om welke reden dan ook een bestelling te weigeren of een aankoop te annuleren. Voorbeelden van gevallen waarin we een bestelling kunnen weigeren of annuleren zijn:

 1. het product is niet beschikbaar of op voorraad;
 2. we hebben redenen om aan te nemen dat u de producten koopt om ze door te verkopen (u bent een wederverkoper en geen consument);
 3. de factuurinformatie die u ons verstrekt, is onjuist of kan niet worden geverifieerd;
 4. uw betaling is niet bevestigd / goedgekeurd door onze (geautomatiseerde) betalingsverificatiedienst;
 5. de prijs van het product (de producten) zoals opgegeven was niet correct; of
 6. we konden niet leveren naar het door u opgegeven adres.

 

 1. Levering

Schattingen van de levertijd op de website en / of tijdens het bestelproces zijn indicatief en niet-bindend.

 1. Retourbeleid en klachten

Als u na ontvangst van de levering (om welke reden dan ook) niet tevreden bent met uw product, hebt u het recht om uw bestelling te annuleren (en daarmee de overeenkomst te beëindigen) binnen 30 dagen na de datum waarop u het product hebt ontvangen, op voorwaarde dat het product wordt geretourneerd in een verkoopbare staat. Wij behandelen het volgende beleid met betrekking tot de terugkeer van een extra wasbare hoes:

 • De wasbare hoes bevindt zich nog in de plastic verpakking:   100% vergoeding op basis van aankoop;
 • De wasbare hoes is uit de plastic de plastic verpakking:   0% vergoeding op basis van aankoop;

Met uitzondering van de kosten voor retourzendingen, die op uw kosten komen, kan het product binnen de gestelde termijn van 30 dagen kosteloos worden geretourneerd.

Om het recht op teruggave uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren door een duidelijke verklaring af te leggen (bijv. Brief per post of e-mail). De eenvoudigste manier om terug te keren, is door het ontbindingsformulier te gebruiken. U kunt de Engelse versie of de Nederlandse versie gebruiken . Elke terugkeer vanuit de Verenigde Staten of Canada moet naar Rush Order worden verzonden; in alle andere gevallen moeten de retouren naar Active Ants worden verzonden.

Active Ants                                                                                                   Rushorder
For Somnox B.V.                                                                                         For Somnox Inc.
Zeelandhaven 6                                                                                         110 Airport Drive
3433 PL  NIEUWEGEIN                                                                            NY 12590  WAPPINGER FALLS
The Netherlands                                                                                        United States

Stuur elk product dat u wenst terug te sturen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van uw ontbindingsformulier. Somnox zal de betaling conform de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring retourneren. Somnox kan toestemming krijgen om afschrijving toe te passen als gevolg van uw gebruik dat verder gaat dan het aanvankelijke gebruik van het product.

Klachten over het product kunnen worden gestuurd naar [email protected] . Somnox streeft ernaar om binnen een redelijke termijn op deze klacht te reageren.

 1. Garanties en conformiteit

Somnox garandeert dat het product voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod en de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de overeenkomst.

Somnox-producten hebben een garantietermijn van 2 jaar (vanaf de factuurdatum). Deze garantie houdt in dat als het product binnen de garantieperiode een materiaal- of fabricagefout vertoont, Somnox alle kosten voor u zal dragen voor de vervanging of reparatie van het product, onverminderd eventuele andere wettelijke rechten of vorderingen die u mogelijk hebt als consument zoals wettelijk aan u is verstrekt.

 1. Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, is Somnox in geen geval aansprakelijk voor indirecte verliezen, onderpand of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht of dit het gevolg is van niet-naleving, garantie of wat dan ook.

In het geval dat wij de overeenkomst tussen u en ons niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt, wat een voorzienbaar gevolg is van de schending van deze Gebruiksvoorwaarden of nalatigheid door ons. Verlies of schade is te voorzien als het verlies of de schade een voor de hand liggend gevolg was van onze schending of als het verlies of de schade werd overwogen door u en ons op het moment dat we de overeenkomst aangingen. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, is het maximale verlies of de schade waarvoor wij verantwoordelijk zijn beperkt tot de prijs die u ons hebt betaald voor het product waarop het verlies of de schade die u lijdt betrekking heeft.

 1. Privacy

Wanneer u een contract sluit met Somnox, of uw contactgegevens of andere informatie met ons deelt of beschikbaar stelt, kan Somnox uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze (persoonlijke) gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Somnox en de toepasselijke wetgeving.

 1. Diversen
 • Het eigendom van de via deze website bestelde producten wordt pas aan u overgedragen nadat wij de volledige betaling van het product hebben ontvangen.
 • In het geval dat we een product terug moeten roepen, geeft u ons uw volledige medewerking en redelijke hulp. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u weet of vermoedt dat er een mogelijkheid bestaat dat een product wordt of zal worden onderworpen aan een recall van een product.
 • U mag rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen aan een derde partij.
 • Op deze ToU is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.
 1. Contact

Als u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via:

E-mail:[email protected]
Telefoon:+31 15 202 6161 (beschikbaar 09:00 – 18:00 GTM + 2)
Adres

Molengraaffsingel 12

2629 JD Delft